KRÓT HARMONOGRAMU EGZAMINU MATURALNEGO na podstawie komunikatu Centralnej Komisji Okręgowej

Termin główny jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych:

4-27 maja 2016 roku CZĘŚĆ USTNA
j. polski (prezentacja - formuła do 2014r. - poprawki dla absolwentów)
języki mniejszości narodowych (prezentacja)
języki obce nowożytne - ok. 15 minut (rozmowa wstępna i trzy zadania)
9-21 maja 2016 roku (oprócz 15.05)
j. polski (formuła od 2015 roku - wypowiedź własna na wylosowany temat ok. 10 minut oraz 5 minut rozmowy z zespołem egzaminacyjnym)

CZĘŚĆ PISEMNA: maj 2016 roku w dniach: 4-6, 9-13, 16-20, 23-24.
4 maja, środa: język polski, poziom podstawowy, godz. 9.00 - czas trwania 170 minut
5 maja, czwartek: matematyka, poziom podstawowy, godz. 9.00 - czas trwania 170 minut
6 maja, piątek: język angielski, poziom podstawowy, godz. 9.00 - czas trwania 120 minut
W pozostałych dniach, tj. 9-13, 16-20, 23-24 maja odbędą się egzaminy z przedmiotów według złożonej deklaracji.


Termin dodatkowy dla tych, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE - będzie ogłoszony na stronie OKE Poznań w ostatnim tygodniu maja 2016 roku.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2016 roku, równoznaczne z wydaniem świadectw, aneksów i informacji o wynikach.
Termin poprawkowy dla tych, którzy przystąpili do matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej:
Część pisemna 23 sierpnia 2016 roku (wtorek), godz. 9.00.
Część ustna (języki - prezentacje i wypowiedź) 24-26 sierpnia 2016 roku.


SKRÓT INFORMATORA OKE POZNAŃ

Zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz pisemnej.
Absolwent może przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu dodatkowych (zadeklarowanych) przedmiotów.

Przedmioty obowiązkowe    Przedmioty dodatkowe     
 część pisemna

część ustna 

 część pisemna  część ustna
 język polski

(POZIOM PODSTAWOWY)

 

 

język obcy nowożytny

(POZIOM PODSTAWOWY)

 

 

matematyka

(POZIOM PODSTAWOWY)

 

język mniejszości narodowej    

(PP JEŚLI JEST NAUCZANY W SZKOLE)
 język polski

(BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

 

język obcy nowożytny

(BEZ OKREŚLNIA POZIOMU)

 

 

 

 

 

język mniejszości narodowej

(JEŚLI JEST NAUCZANY W SZKOLE)

 Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.

Czas trwania 180 minut. Inaczej: język angielski-część I 120 minut, część II 70 minut oraz informatyka- część I 60 minut, część II – 150 minut.

Wybór spośród przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

 

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, j. łac. i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. mniejszości narodowej, j. obcy nowożytny, j. polski, j. regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 Wybór spośród przedmiotów bez określania przedmiotu lub na poziomie dwujęzycznym:
j. mniejszości etnicznej, j. mniejszości narodowej, j. obcy nowożytny, j. regionalny
 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z języków:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Obowiązkowy do zdawania jest jeden wybrany język obcy nowożytny, ten sam w części pisemnej                  i ustnej.

 

 

        Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie          programowej kształcenia ogólnego.

 • Egzaminy (w części pisemnej oraz ustnej) oceniają członkowie zespołu przedmiotowego    i egzaminatorzy wpisani do ewidencji komisji okręgowej.
 • Obowiązują jednolite kryteria i zasady oceniania.
 • Wynik ustala dyrektor komisji okręgowej.
 • Wynik jest wyrażany w procentach (część ustna) oraz w procentach i na skali centylowej (część pisemna.).
 • Wynik egzaminu z przedmiotu w części ustnej i pisemnej ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie może być podważony na drodze sądowej.
 • Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej.
 • Za niezdany uważa się także egzamin, który został unieważniony.
 • W razie nie zdania któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie należy rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.
 •  Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis, ze szczegółowymi wynikami w procentach i na skali centylowej.
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić do egzaminów                      z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych w latach ubiegłych (w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.).

 

 

 

 

 

WAŻNE!!!

DEKLARACJA MATURALNA 2016 będzie dostępna po opublikowaniu aktualnych wzorów przez CKE – prawdopodobnie 10 września 2015 roku.

 • Należy skorzystać ze strony: deklaracja.edu.pl i wypełnić Załącznik L_1a CKE.
 • Wypełniony druk trzeba wydrukować dwustronnie (dostępny w pliku PDF po wypełnieniu formularza.).
 • Gotową deklarację trzeba podpisać w wymaganych miejscach (oznaczonych V) i złożyć             w swojej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września.
 • Deklarację można wypełniać wiele razy, ważna jest tylko ta, której wydruk zostanie dostarczony do szkoły.
 • Każda deklaracja jest opatrzona unikalnym identyfikatorem.
 • Korzystanie z deklaracja.edu.pl jest darmowe.
 • Błędy i problemy należy kierować na adres: deklaracja@deklaracja.edu.pl
 • Dane osobowe i deklaracje nie zatwierdzone przez szkołę są usuwane w systemie po 30 dniach od ich wytworzenia.
 

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima