Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3  

   MATURA W PYTANIACH UCZNIÓW

1. Co mi daje egzamin maturalny?

Nowy egzamin maturalny zapewnia:

a) jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju,

b) porównywalność wyników,

c) obiektywizm oceniania (kodowane prace maturalne, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów),

d) rzetelność oceniania (wszystkie oceny są zweryfikowane),

e) możliwość przyjęcia na uczelnię bez konieczności

zdawania egzaminu wstępnego.

2. Jakie są podstawowe zasady egzaminu maturalnego od roku 2010?

1. Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2. Egzamin jest przeprowadzany dla absolwentów:

a) liceów ogólnokształcących,

b) liceów profilowanych,

c) techników,

d) uzupełniających liceów ogólnokształcących,

e) techników uzupełniających.

3. Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i części  pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.

4. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE.

3. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo  zdawać na maturze?

1. Obowiązkowe są egzaminy z:

a) języka polskiego - ustny, dla którego nie określa się poziomu, i pisemny na poziomie podstawowym,

b) języka obcego nowożytnego - ustny i pisemny na poziomie podstawowym,

c) matematyki - pisemny na poziomie podstawowym.

2. Absolwenci szkół i oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, oprócz obowiązkowych egzaminów wymienionych w punkcie 1., zdają dodatkowo egzamin ustny i pisemny z języka mniejszości narodowej.

3. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, zdają go zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych

4. Z jakich przedmiotów dodatkowych można zdawać maturę?

Absolwent może zdawać w danej sesji do sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

język obcy nowożytny, inny niż obowiązkowy - egzamin ustny i pisemny, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski - tylko w części ustnej lub tylko w części pisemnej lub w obu częściach.

Tylko na poziomie rozszerzonym:

język polski, matematyka, język obcy nowożytny - ten sam, który wybrał w części obowiązkowej (ustny i pisemny).

5. Gdzie można zdawać maturę?

1. Maturę zdaje się we własnej szkole.

2. W szczególnych wypadkach może zaistnieć konieczność zdawania części ustnej egzaminu z języków obcych poza własną szkołą (np. z powodu braku nauczycieli danego języka).

3. Zdający, którzy ukończyli szkołę w latach poprzednich, a ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, są kierowani do miejsca wyznaczonego przez komisję

okręgową.

6. Kiedy można zdawać maturę?

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w roku - od maja do września.

2. Osoby, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w maju, mogą złożyć do dyrektora OKE wniosek, za pośrednictwem dyrektora szkoły, o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu.

7. Jakie warunki muszą być zapewnione w sali egzaminacyjnej?

1. Sala, w której jest przeprowadzany egzamin, musi spełniać warunki określone w przepisach bhp i przepisach ppoż.

2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ustny lub pisemny, nie można wnosić żadnych  urządzeń telekomunikacyjnych.

3. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający.

4. Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE.

5. Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

6. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin, z wyjątkiem przypadków,

o których mowa w pkt 5.

8. Jak powinien być zorganizowany egzamin?

1. W skład zespołu przedmiotowego przeprowadzającego egzamin ustny wchodzi dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego zdającego w klasie maturalnej.

2. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu pisemnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca zdających.

3. Egzamin pisemny przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta w arkuszu egzaminacyjnym.

4. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywają co najmniej trzej członkowie zespołu nadzorującego.

5. W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

6. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danej osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej i unieważnia egzamin zdającego z danego przedmiotu.

9. Jak sprawdzane są prace i ogłaszane wyniki matury?

1. Poszczególne arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych, przeszkolonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne i wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Każdy oceniony arkusz jest weryfikowany przez egzaminatora zwanego weryfikatorem.

2. Wynik egzaminu jest wyrażony w procentach.

3. Wynik egzaminu z dodatkowego przedmiotu nie ma wpływu na zdanie egzaminu, ale odnotowuje się go na świadectwie dojrzałości.

4. Okręgowa komisja egzaminacyjna przesyła do szkoły świadectwa dojrzałości.

10. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za zdany?

Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskał minimum 30% punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

11. Kiedy egzamin maturalny uznawany jest za niezdany?

Egzamin uważa się za niezdany jeżeli:

a) zdający z któregokolwiek egzaminu obowiązkowego, w części ustnej lub pisemnej, otrzymał mniej niż 30% punktów

b) w trakcie egzaminu stwierdzono, że zdający pracuje niesamodzielnie i jego egzamin został przerwany i unieważniony

c) w trakcie sprawdzania prac egzaminator stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i unieważniono egzamin.

12. Czy niezdanie ustnego egzaminu stanowi przeszkodę w przystąpieniu do egzaminów pisemnych?

Nie stanowi przeszkody. Zdający może przystąpić do kolejnych egzaminów we wcześniej ogłoszonych terminach.

13. Czy prace maturalne po sprawdzeniu będą do wglądu dla zdającego?

Na wniosek zdającego komisja okręgowa udostępnia zdającemu do wglądu sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE.

14. Czy można powtarzać niezdany egzamin?

1. Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sesji poprawkowej w sierpniu.

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez 5 lat.

3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu absolwent, o którym mowa w pkt 2., zdaje powtórny egzamin w pełnym zakresie.

15. Czy można poprawiać wynik uzyskany na egzaminie?

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku.

16. Czy można zdawać inne przedmioty dodatkowe?

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości ma prawo zdawać egzaminy z kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyniki tych egzaminów odnotowywane są w aneksie do świadectwa dojrzałości.

17. Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu?

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu.

2. Laureatom i finalistom olimpiad uprawnienie wymienione w pkt 1. przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

3. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.

18. Na jakich zasadach zdają egzamin absolwenci niepełnosprawni?

1. Absolwenci niepełnosprawni lub niesprawni czasowo przystępują do egzaminu w powszechnie obowiązujących terminach i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i w formie dostosowanych do rodzaju niesprawności.

2. Za zapewnienie warunków i formy przeprowadzania egzaminu odpowiednich do możliwości zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiada dyrektor szkoły.

19. Czy osoby z dysleksją rozwojową będą rozwiązywać inne zadania niż pozostali zdający?

Na poziomie maturalnym dla osób dyslektycznych nie przewiduje się różnicowania arkuszy ani wydłużenia czasu ich rozwiązywania. Możliwe jest jedynie zastosowanie odrębnych kryteriów oceniania prac pisemnych.

20. W jakich sytuacjach można złożyć odwołanie od egzaminu?

1. Jeżeli w trakcie egzaminu w części ustnej lub pisemnej nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej.

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

3. Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej są ostateczne.

4. Nie przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu.

21. Jaka będzie matura absolwentów szkół z ojczystym

językiem mniejszości narodowych?

1. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowych mogą zdawać na egzaminie przedmiot lub przedmioty w języku polskim lub odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z deklaracją wyboru przedmiotu.

2. Absolwenci szkół z językiem wykładowym mniejszości narodowych, którzy zdecydują się pisać maturę w języku ojczystym, otrzymają te same arkusze egzaminacyjne co pozostali uczniowie.

22. Czy matura zapewni dostanie się na wybrany kierunek studiów?

Matura nie daje gwarancji automatycznego dostania się na studia. Warunki rekrutacji na daną uczelnię ustala senat tej uczelni. Ustawa o szkolnictwie wyższym zastrzega, że uczelnie nie będą organizować egzaminów wstępnych dublujących maturę. To znaczy, jeżeli kandydat na studia zdał na maturze egzamin z wymaganego na dany wydział przedmiotu, to jego wynik z egzaminu maturalnego będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Copyright 1999 - 2023 Maxima