Partnerzy

nasi partnerzy 1   nasi partnerzy 2   nasi partnerzy 3  

STARA MATURA NOWA MATURA
OGÓLNE
 • wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6.
 • komisja, w skład której wchodzą wyłącznie przedstawiciele danej szkoły.
 • abiturient najpierw zdaje egzaminy pisemne, a potem w zależności od wyniku - ustne.
 • na maturze z języka obcego dozwolone było korzystanie ze słowników językowych.
 • wynik matury wyrażony w skali procentowej.
 • w skład komisji wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole
 • abiturient najpierw zdaje egzaminy pisemne, później ustne.
 • na maturze z języka obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych.
MATURY USTNE
 • zdawane ze wszystkich przedmiotów wybranych, z których podczas matury pisemnej nie zdobyło się oceny 5 i wyższej oraz ocen 4 i wyżej pod koniec 2 ostatnich lat nauki.
 • zdający ustny egzamin z języka polskiego losował 3 pytania dotyczące literatury i językoznawstwa, po czym udzielał na nie odpowiedzi.
 • ustny egzamin z języka obcego kładł nacisk na teoretyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
 • z ustnego egzaminu z języka obcego zwalniały certyfikaty językowe (np. z języka angielskiego FCE, CAE), status finalisty lub laureata olimpiady językowej na szczeblu wojewódzkim, oraz warunki z podpunktu 1. Zdający otrzymywał w takim wypadku najlepszą ocenę (6).
 • ustny egzamin jest identyczny pod względem wymagań dla wszystkich zdających.
 • pytania są różne dla poszczególnych szkół - ustalają je nauczyciele.
 • zdawane przez wszystkich z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 • zdający ustny egzamin z języka polskiego przez pół roku przygotowuje prezentację na znany wcześniej temat, w dniu egzaminu prezentuje ją oraz broni jej przy rozmowie z komisją na temat bibliografii, tematu i kontekstów.
 • ustny egzamin z języka obcego kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa.
 • jedynie status finalisty lub laureata językowej olimpiady na szczeblu ogólnopolskim daje prawo do niezdawania matury ustnej z danego języka (otrzymuje się automatycznie maksymalną liczbę punktów).
 • ustny egzamin może być zdawany na poziomie podstawowym jako przedmiot obowiązkowy (nie dotyczy języka polskiego) oraz podstawowym lub rozszerzonych, gdy wybierany jest jako przedmiot dodatkowy.
 • pytania są takie same w danym województwie.
MATURY PISEMNE
 • dwa przedmioty obowiązkowe - język polski oraz jeden przedmiot wybrany
 • aby zdać maturę, z obu przedmiotów należało dostać oceny pozytywne (od 2 w górę).
 • egzaminy pisemne są identyczne dla każdego zdającego w danym województwie. Brak rozdziału na część podstawową i rozszerzoną.
 • tematy zróżnicowane, w zależności od regionu.
 • dłuższy czas trwania pojedynczego egzaminu, dozwolone kontrolowane wyjścia w jego trakcie, dozwolone wnoszenie maskotek, pożywienia, piórników itp.
 • arkusze po napisaniu nie były kodowane – sprawdzali je nauczyciele z tej samej szkoły, a następnie oceniali na podstawie własnego, ogólnego wrażenia.
 • trzy przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Dodatkowo można dobrać do sześciu przedmiotów.
 • aby zdać maturę, z przedmiotów obowiązkowych należy uzyskać co najmniej 30% punktów.
 • egzamin pisemny z każdego przedmiotu obowiązkowego należy zdawać na poziomie podstawowym  – zdający może wybrać poziom jedynie dla części dodatkowej
 • identyczne zestawy pytań w całej Polsce.
 • krótszy czas trwania pojedynczego egzaminu, ale bez możliwości wyjścia w jego trakcie, zakaz wnoszenia (wyjątek: zalecenia lekarskie) pożywienia, maskotek, piórników itp.
 • arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania.

Informacja dodatkowa w sprawie organizacji egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura) w nadchodzących latach umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Uprzejmie informuję, iż w swoim piśmie z dnia 6 listopada 2008r. (znak: DKOW-1/ZF-532-28/08) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło następujące stanowisko dotyczące interpretacji zapisów § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.):
      „Absolwenci /ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych/ którzy nie przystąpią do egzaminu dojrzałości do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 (czyli do stycznia 2009r.) mogą jeszcze przystąpić do egzaminu dojrzałości w ciągu 2 lat licząc od sesji, w której mogli przystąpić do tego egzaminu, czyli do sesji zimowej w roku szkolnym 2010/2011 (do stycznia 2011r.) Absolwenci, którzy w ciągu 2 lat, czyli w okresie od stycznia 2009r. do stycznia 2011r. nie zdadzą egzaminu dojrzałości bądź przerwą ten egzamin mogą jeszcze, przez okres 2 lat, licząc od sesji, w której przystąpili do tego egzaminu i go nie zdali, (a więc najpóźniej do sesji zimowej w roku szkolnym 2012/2013), ponownie przystąpić do egzaminu dojrzałości z przedmiotów, których nie zdali”.

Terminy sesji egzaminacyjnych:
• sesja zimowa 2010r.: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 11 i 12 stycznia 2010r. o godz. 15.30;
• sesja wiosenna 2010r.: egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone 11 i 12 maja 2010r. o godzinie 15.30.
Do egzaminu dojrzałości można przystąpić jedynie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Kuratorze Oświaty, która ma swoją siedzibę w Szczecinie.


Do sesji zimowej i wiosennej egzaminu dojrzałości w 2010r. mogą przystąpić:
• absolwenci ponadpodstawowych szkół dla dorosłych,
• wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu dojrzałości i nie zdali egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów, a od chwili rozpoczęcia egzaminu dojrzałości nie upłynęły 2 lata.

      Absolwenci pozostałych typów ponadpodstawowych szkół średnich mogą przystąpić już jedynie do egzaminu maturalnego (nowa matura) organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (tel. 061 854 01 60).

Terminy składania podań przez absolwentów z lat ubiegłych
 
Absolwenci z lat ubiegłych, chcący przystąpić do egzaminu dojrzałości (stara matura):
• w sesji zimowej w 2010r. powinni złożyć podanie w terminie do 30 listopada 2009 r.
• w sesji wiosennej w 2010 r. powinni złożyć podanie w terminie do 15 marca 2010 r.

Podania prosimy kierować do Kuratorium Oświaty w Szczecinie (ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin). Do podania należy dołączyć kserokopie: świadectwa ukończenia szkoły i dowodu osobistego.


Podstawa prawna
• § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz załącznik nr 1 („Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu dojrzałości”) do ww. rozporządzenia.

Począwszy od sesji wiosennej egzaminu dojrzałości absolwenci szkół średnich mogą przystąpić do egzaminu jedynie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przy Kuratorze Oświaty. W bieżącym roku szkolnym Komisja ta została utworzona w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6 (tel. 091 44 20 532), a na jej przewodniczącego powołany został pan Andrzej Stachiewicz - zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. Henryka Mierzejewskiego ds. Ośrodka Edukacji Dorosłych.

 

Copyright 1999 - 2024 Maxima